Walne Zebranie Członków KCF 2024

ZAPROSZENIE
 
 
          Zarząd Krajowego Cechu Fotografów z siedzibą w Katowicach, działając w oparciu o § 22 i 23 Statutu KCF zawiadamia, że w dniu 18.04.2024 roku zwołuje:
 
Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków KCF w Rudzie Śląskiej w Restauracji Vertigo, ul. Młyńska 9,
 
I-szy termin: godzina 17:30
II-gi termin: godzina 18:00

 
Proponowany porządek zebrania:
1. Przywitanie zebranych, z uwzględnieniem zaproszonych gości
2. Wybór prezydium Walnego Zebrania (przewodniczący, sekretarz).
3. Omówienie Regulaminu obrad WZ i podjęcie uchwały zgodnie z par. 26 Statutu KCF o sposobie głosowania /jawne czy tajne głosowanie/.
4. Przedstawienie porządku zebrania.
5. Przemówienie zaproszonych gości.
6. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania z dnia 15.06.2023 oraz przyjęcie sprawozdania z wykonania uchwał na nim podjętych. Podjęcie uchwały o ich przyjęciu.
7. Wybór komisji
a) mandatowo – skrutacyjnej
b) wniosków i uchwał
8.Sprawozdanie z działalności organów samorządowych KCF za rok 2023
a) Komisji Rewizyjnej
b) Zarządu KCF
c) Sądu Koleżeńskiego
9. Omówienie bilansu i sprawozdania finansowego za rok 2023 r.
10. Dyskusja do p. 8, 9
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) Przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
b) Przyjęcia sprawozdania Zarządu KCF i udzielenia zarządowi absolutorium.
c) Przyjęcia sprawozdania Sądu Koleżeńskiego.
12. Przedstawienie, omówienie i głosowanie nad zatwierdzeniem planu finansowego na rok 2024.
13. Przedstawienie i omówienie planu pracy na rok 2024.
14. Przedstawienie i omówienie propozycji Zarządu co do wysokości składki członkowskiej, obowiązującej do WZ w 2024 r.
15. Podjęcie uchwały o wyborze delegatów na Walne Zgrom. Izby Rzemieślniczej oraz o wysokości składki rocznej na jej rzecz.
16. Wniosek o ustalenie minimalnej liczby spotkań w ciągu roku organizowanych przez KCF dla swoich członków.
17. Wolne wnioski (przypominamy, że wnioski do uchwał innych niż w projekcie mogą być uwzględniane na następnym Walnym, ponieważ muszą uprzednio przejść przez procedurę projektu uchwał).
18. Zakończenie zebrania.
 
W tym roku, dokumenty, które będą przedstawiane na WZ będzie można zobaczyć i indywidualnie się z nimi zapoznać po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu z prezesem zarządu tel: 533 233 654.
 
Dostępne dokumenty:
1. Regulamin obrad
2. Protokół z Walnego Zgromadzenia z dnia 15.06.2023
3. Sprawozdanie Zarządu KCF – 2023
4. Plan pracy Zarządu na 2024
5. Bilans finansowy KCF wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2023
6. Plan finansowy na 2024r.
7. Projekty podstawowych uchwał które będą proponowane Walnemu Zebraniu (tu można wnosić nowe propozycje uchwał!).
Na zebraniu dla członków cechu będzie serwowany posiłek, więc bardzo prosimy o potwierdzenie przybycia mailowo na adres biuro@fotograf.org.pl lub smsem na nr 533233654.
Z poważaniem,
Michał Jedynak, Cechmistrz Krajowego Cechu Fotografów