Sprawozdanie z Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków KCF

Sprawozdanie
z Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego
członków Krajowego Centrum Fotografów
Katowice, 10 czerwca 2021

Na dzień 10 czerwca 2021 zwołane zostało Walne Zebranie członków KCF. Wydarzenie to miało wyjątkowy charakter, ponieważ kończyła się kadencja władz Cechu . Jednym z głównych zadań zebranych było wyłonienie nowego składu zarządu, komisji rewizyjnej, KAF oraz sądu koleżeńskiego.
Na zaproszenie Zarządu odpowiedziało 21 osób uprawnionych do głosowania, które stawiły się w budynku Katowickiej Izby Rzemieślniczej , gdzie KCF ma swoją siedzibę .
Posiedzenie rozpoczął Cechmistrz Marek Gołąbek, który przywitał zebranych. Zgodnie ze statutem wybrano prezydium zebrania, przewodniczącym zebrania został Józef Ciszek, a rolę sekretarza powierzono pani Danucie Spyrze.

Pierwszym punktem było oddanie hołdu zmarłym w ostatnim roku członkom KCF. Zebrani wysłuchali również relacji Państwa Makarów dotyczącej przykrego zdarzenia związanego z pożarem w ich zakładzie. Cechmistrz Marek Gołąbek ogłosił solidarną zrzutkę wszystkich zebranych, którą przekazano Teresie i Bogusławowi Makarom
Po krótkim wstępie głos zabrał Pan Prof. dr hab. Jan Klimek, Prezes Zarządu katowickiej Izby Rzemieślniczej. W swoim wystąpieniu podkreślił, jak ważna dla rozwoju rzemiosła jest współpraca obu organizacji, a także przybliżył plany dotyczące wsparcia finansowanego i rozwoju MŚP w ramach Funduszy Europejskich.

Następnie przeczytano sprawozdania:
zarządu cechu - przedstawił Szymon Brodacki
KAF - przedstawił Mikołaj Mikołajczyk
Komisji Rewizyjnej – przedstawiła Małgorzata Paszkowska
Finansowe – przedstawiła Danuta Spyra

W dalszej kolejności przewodniczący przeszedł do części wyborczej.
Osoby, które zostały zgłoszone do utworzenia nowego zarządu, to kandydaci kompetentni, zaangażowani w sprawy Cechu, kreatywni i odpowiedzialni, dlatego też kandydatury przyjęte zostały jednogłośnie i entuzjastycznie.
Zgodnie z wolą zebranych Zarząd KCF w latach 2021- 2025 tworzyć będą:
Michał Jedynak, Jarosław Deka, Hanna Derecka, Adam Mikołajczyk,
Andrzej Błaszczyk, Bogusław Makar

Komisja rewizyjna będzie pracowała w składzie:
Jolanta Witalińska, Małgorzata Paszkowska, Janusz Kania

Skład sądu koleżeńskiego stanowią panowie:
Jerzy Łakomski, Krzysztof Krzyczmonik i Marek Gołąbek

Nie zabrakło także podziękowań dla ustępującego Zarządu, który otrzymał jednocześnie mandat do dalszego działania na rzecz rozwoju Krajowego Cechu Fotografów. Wyrazy wdzięczności przekazane zostały także wszystkim, którzy w istotny sposób zasłużyli się dla organizacji.
W czasie posiedzenia przedstawiony został także plan pracy na rok 2021.

Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze zakończyło ukonstytuowanie nowego zarządu i wspólna, pamiątkowa fotografia.
Cechmistrz – Michał Jedynak
V-ce Cechmistrz – Jarosław Deka
Szef KAF – Hanna Derecka
Rzecznik prasowy – Adam Mikołajczyk
Członkowie:
Andrzej Błaszczyk
Bogdan Makar