Walne Zebranie członków KCF 2023

Katowice 15.04.2023 r.

 

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków KCF w Rudzie Śląskiej w Restauracji Vertigo, ul. Młyńska 9,

 

PORZĄDEK OBRAD

 

15 czerwca 2023 rok

I-szy termin: godzina 17:30

II-gi termin: godzina 18:00

 
Proponowany porządek zebrania:

 

 1. Przywitanie zebranych, z uwzględnieniem zaproszonych gości
 2. Wybór prezydium Walnego Zebrania (przewodniczący, sekretarz).
 3. Omówienie Regulaminu obrad WZ i podjęcie uchwały zgodnie z par. 26 Statutu KCF o sposobie głosowania /jawne czy tajne głosowanie/.
 4. Przedstawienie porządku zebrania.
 5. Przemówienie zaproszonych gości.
 6. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania z dnia 2.06.2022 oraz przyjęcie sprawozdania z wykonania uchwał na nim podjętych. Podjęcie uchwały o ich przyjęciu.
 7. Wybór komisji
 8. mandatowo – skrutacyjnej
 9. wniosków i uchwał
 10. Sprawozdanie z działalności organów samorządowych KCF za rok 2022
 11. Komisji Rewizyjnej
 12. Zarządu KCF
 13. Sądu Koleżeńskiego
 14. Omówienie bilansu i sprawozdania finansowego za rok 2022 r.
 15. Dyskusja do p. 8, 9
 16. Podjęcie uchwał w sprawach:
 17. Przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 18. Przyjęcia sprawozdania Zarządu KCF i udzielenia zarządowi absolutorium.
 19. Przyjęcia sprawozdania Sądu Koleżeńskiego.
 20. Przedstawienie, omówienie i głosowanie nad zatwierdzeniem planu finansowego na rok 2023
 21. Przedstawienie i omówienie planu pracy na rok 2023
 22. Przedstawienie i omówienie propozycji Zarządu co do wysokości składki członkowskiej, obowiązującej do WZ w 2023 r.
 23. Głosowanie i podjęcie uchwały dot. wysokości składki członkowskiej
 24. Podjęcie uchwały o wyborze delegatów na Walne Zgrom. Izby Rzemieślniczej oraz o wysokości składki rocznej na jej rzecz.
 1. Omówienie podjętych działań przez zarząd dotyczącego wolnego wniosku z WZ 2022 – Wniosek Józefa Ciszka - propozycja opracowania spersonalizowanych obowiązków dla członków zarządu KCF.
 1. Wolne wnioski (przypominamy, że wnioski do uchwał innych niż w projekcie mogą być uwzględniane na następnym Walnym, ponieważ muszą uprzednio przejść przez procedurę projektu uchwał).
 2. Zakończenie zebrania.

 

W tym roku, dokumenty, które są przedstawiane na WZ będzie można zobaczyć i indywidualnie się z nimi zapoznać po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu z prezesem zarządu tel: 533 233 654 do dnia 13.05.2023 r.
 
Dostępne dokumenty:

 1. Regulamin obrad
 2. Protokół z Walnego Zgromadzenia z dnia 2.06.2022
 3. Sprawozdanie Zarządu KCF – 2022
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 5. Plan pracy Zarządu na 2023
 6. Bilans finansowy KCF wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2022
 7. Plan finansowy na 2023r.
 8. Projekty podstawowych uchwał które będą proponowane Walnemu Zebraniu (tu można wnosić nowe propozycje uchwał!).

       
 
 

                                                                                                      W imieniu zarządu KCF
Cechmistrz M. Jedynak