Walne zebranie członków KCF

ZAPROSZENIE
 
Zarząd Krajowego Cechu Fotografów z siedzibą w Katowicach,
działając w oparciu o §§22 Statutu KCF zawiadamia, że w dniu 10.06.2021 zwołuje:
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków KCF w Katowicach
w Izbie Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, plac Wolności 12
I termin: godz. 17.30
II termin: godz. 18.00
 
Z uwagi na ważność podejmowanych uchwał, prosimy o niezawodne przybycie.
 
Proponowany porządek zebrania:
 1. Przywitanie zebranych z uwzględnieniem zaproszonych gości.
 2. Wybór prezydium Walnego Zebrania (przewodniczący, sekretarz).
 3. Omówienie Regulaminu obrad WZ i podjęcie uchwały zgodnie z par. 26 Statutu KCF o sposobie głosowania /jawne czy tajne głosowanie/.
 4. Przedstawienie porządku zebrania.
 5. Przemówienie zaproszonych gości.
 6. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania z dnia 3.09.2020 oraz przyjęcie sprawozdania z wykonania uchwał na nim podjętych. Podjęcie uchwały o ich przyjęciu.
 7. Wybór komisji:
 1. mandatowo - skrutacyjnej,
 2. wniosków  i uchwał.
 1. Sprawozdanie z działalności organów samorządowych KCF za rok 2020:
 1. Komisji Rewizyjnej,
 2. Zarządu KCF ,
 3. Sądu Koleżeńskiego.
 1. Omówienie bilansu i sprawozdania finansowego za rok poprzedni 2020 r.
 2. Dyskusja do p. 8, 9.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
 2. przyjęcia sprawozdania Zarządu KCF i udzielenia zarządowi absolutorium,
 3. przyjęcia sprawozdania Sądu Koleżeńskiego.
 1. Przedstawienie,  omówienie i głosowanie nad zatwierdzeniem  planu finansowego na rok 2021
 2. Podanie i omówienie propozycji Zarządu dot. wysokości składki członkowskiej, obowiązującej do WZ w 2022 r.
 3. Głosowanie i podjęcie uchwały co do wysokości składek.
 4. Przedstawienie i omówienie planu pracy na rok 2021 do następnego WZ i lata następne.
 5. Przedstawienie i omówienie zmian w statucie, oraz głosowanie i podjęcie uchwały o wprowadzeniu zmian.  
 6. Przedstawienie kandydatur proponowanych przez obecny Zarząd KCF i propozycje  z sali do nowych władz KCF na następną kadencję /2021-2025/:
 1. do składu Zarządu,
 2. do składu Komisji Rewizyjnej  /3 osoby/,
 3. do Sądu Koleżeńskiego.
 1. Głosowanie na poszczególnych kandydatów Zarządu KCF, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.
 2. Podziękowanie osobom, które w sposób szczególny wyróżniły się w nas Organizacji cechowej.
 3. Ogłoszenie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną wyników wyborów.   
 4. Podjęcie uchwały o wyborze delegatów na Walne Zgrom. Izby Rzemieślniczej oraz o wysokości składki rocznej na jej rzecz.   
 5. Wolne wnioski (przypominamy, że wnioski do uchwał innych niż w projekcie mogą być uwzględniane na następnym Walnym, ponieważ muszą uprzednio przejść przez procedurę projektu uchwał).
 6. Zakończenie obrad i pozostawienie nowemu składowi władz KCF wolnego czasu na ukonstytuowanie się /wybór cechmistrza, zastępcy, rzecznika prasowego oraz szefa KAF/.
 
 
Informujemy, że do wglądu w Biurze KCF od dnia 10.05.2021 r. znajdują się następujące dokumenty:
 1. Regulamin obrad
 2.  Protokół z Walnego Zgromadzenia z dnia 25.03.2020 
 3.  Sprawozdanie Zarządu KCF za lata  2017 – 2021
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 5. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 6. Plan pracy Zarządu na 2021
 7. Bilans finansowy KCF wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2020
 8. Plan finansowy na 2021r.
 9. Projekty podstawowych uchwał podjętych na obecnym WZ
 10. Projekt zmian w statucie.
Zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt z kier. biura telefonicznie  pod nr. 533 233 654

 

W imieniu Zarządu:
Cechmistrz Marek Gołąbek