Zaproszenie na Walne Zebranie członków KCF

ZAPROSZENIE
 
 
          Zarząd Krajowego Cechu Fotografów z siedzibą w Katowicach, działając w oparciu o § 22 i 23 Statutu KCF zawiadamia, że w dniu 02.06.2022 roku zwołuje:
 
Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków KCF w Rudzie Śląskiej w Restauracji Vertigo, ul. Młyńska 9,
 
I-szy termin: godzina 17:30
II-gi termin: godzina 18:00
 
Proponowany porządek zebrania:
 
 1. Przywitanie zebranych, z uwzględnieniem zaproszonych gości
 2. Wybór prezydium Walnego Zebrania (przewodniczący, sekretarz).
 3. Omówienie Regulaminu obrad WZ i podjęcie uchwały zgodnie z par. 26 Statutu KCF o sposobie głosowania /jawne czy tajne głosowanie/.
 4. Przedstawienie porządku zebrania.
 5. Przemówienie zaproszonych gości.
 6. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania z dnia 10.06.2021 oraz przyjęcie sprawozdania z wykonania uchwał na nim podjętych. Podjęcie uchwały o ich przyjęciu.
 7. Wybór komisji
 1. mandatowo – skrutacyjnej
 2. wniosków i uchwał
 1. Sprawozdanie z działalności organów samorządowych KCF za rok 2021
 1. Komisji Rewizyjnej
 2. Zarządu KCF
 3. Sądu Koleżeńskiego
 1. Omówienie bilansu i sprawozdania finansowego za rok 2021 r.
 2. Dyskusja do p. 8, 9
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. Przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 2. Przyjęcia sprawozdania Zarządu KCF i udzielenia zarządowi absolutorium. 
 3. Przyjęcia sprawozdania Sądu Koleżeńskiego.
 1. Przedstawienie, omówienie i głosowanie nad zatwierdzeniem planu finansowego na rok 2022 
 2. Przedstawienie i omówienie planu pracy na rok 2022
 3. Przedstawienie i omówienie propozycji Zarządu co do wysokości składki członkowskiej, obowiązującej do WZ w 2022 r.
 4. Podjęcie uchwały o zmianie numeru konta bankowego.
 5. Głosowanie i podjęcie uchwały dot. wysokości składki członkowskiej
 6. Podjęcie uchwały o wyborze delegatów na Walne Zgrom. Izby Rzemieślniczej oraz o wysokości składki rocznej na jej rzecz.
 7. Wolne wnioski (przypominamy, że wnioski do uchwał innych niż w projekcie mogą być uwzględniane na następnym Walnym, ponieważ muszą uprzednio przejść przez procedurę projektu uchwał).
 8. Zakończenie zebrania.
 
W tym roku, dokumenty, które będą przedstawiane na WZ będzie można zobaczyć i indywidualnie się z nimi zapoznać po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu z prezesem zarządu tel: 533 233 654.
 
Dostępne dokumenty:
 1. Regulamin obrad
 2. Protokół z Walnego Zgromadzenia z dnia 10.06.2021
 3. Sprawozdanie Zarządu KCF – 2021
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 5. Plan pracy Zarządu na 2022
 6. Bilans finansowy KCF wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2021
 7. Plan finansowy na 2022r.
 8. Projekty podstawowych uchwał które będą proponowane Walnemu Zebraniu (tu można wnosić nowe propozycje uchwał!).
       
 
 
                                                                                                      W imieniu zarządu KCF
Cechmistrz Michał Jedynak